Orlikowa Liga Buczek - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 34, wczoraj: 66
ogółem: 198 518

statystyki szczegółowe

Sport.pl

Regulamin

R E G U L A M I N

Ligi Orlikowej o Puchar Wójta Gminy Buczek

Edycja zasadniczej/rewanżowa – (2014r).

 

1. ORGANIZATORZY

    a) Patronatem Ligi Orlikowej jest Wójt Gminy Buczek, organizatorem Piotr Niciak.

    b) Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne jest Piotr Niciak, e–mail: piotr-niciak@wp.pl, tel.: 880086196

  2. UCZESTNICY

 a) Uczestnikami mogą być wszyscy chętni sympatycy piłki nożnej, amatorzy lub zawodnicy zrzeszeni, bez ograniczeń wiekowych, zorganizowani w drużyny, którzy w określonym terminie prześlą do Organizatora wymagane dokumenty oraz wpłacą kaucje.

b) Zawodnicy niepełnoletni – muszą posiadać zgodę rodziców / prawnych opiekunów.

 3. ZGŁOSZENIA DRUŻYN

 a) Pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji Orlikowej Ligi mają drużyny z terenu Gminy Buczek, której w nazwie drużyny znajduję się miejscowość z terenu gminy i warunek zachowania 50% składu osobowego z tejże gminy. W innym przypadku będzie decydować kolejność zgłoszeń.

b) Zgłoszenia

Można dokonać tylko drogą elektroniczną w określonym terminie, podanym przez Organizatora na stronie internetowej www.liga-orlik-buczek.futbolowo.pl, wysyłając wymagane dokumenty na adres e-mail Organizatora – piotr-niciak@wp.pl 

c) Wpłaty.

Organizator pobiera kaucje od drużyny na poczet ewentualnych szkód oraz walkowerów , w wysokości 100 zł, płatne na zebraniu kierowników drużyn. Kaucja będzie zwrócona po zakończeniu  ligi.

4. WYCOFANIE SIĘ / WYKLUCZENIE DRUŻYNY

  1. Jeżeli po wpłacie kaucji drużyna zrezygnuje z udziału z Ligi, z przyczyn niezależnych od Organizatorów – kwota nie zostanie zwrócona.
  2. W przypadku nieprzybycia na mecz 3 razy przez tą samą drużynę (bez względu na przyczynę) – zostanie ona wykluczona z rozgrywek.
  3. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona mniej niż połowę spotkań w zasadniczej lub rewanżowej – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu, z wykluczoną drużyną zostają anulowane.
  4. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, w sytuacji gdy rozegrała ona więcej niż połowę spotkań w zasadniczej lub rewanżowej  – punkty zdobyte/stracone przez inne drużyny w meczu, z wykluczoną drużyną zostają utrzymane.
  5. W przypadku wycofania/wykluczenia drużyny, bramki zdobyte w meczu z tą drużyną oraz punkty w klasyfikacjach indywidualnych liczą się do końcowej klasyfikacji indywidualnej na takich samych zasadach jak zostało to opisane w Pkt.4 Ppkt.a/b
  6. W przypadku wycofania/wykluczenia którejś z drużyn, organizator może ją zastąpić inną drużyną z listy rezerwowej. Drużyna ta zaczyna z dorobkiem pkt zerowym.

 5. SYSTEM ROZGRYWEK

W Lidze będzie występować 7 zespołów, które rywalizować będą w systemie „każdy z każdym” w ciągu dwóch rund(zasadniczej/rewanżowej). Po zakończeniu całych rozgrywek w danej edycji,4 drużyny zajmujące pierwsze miejsca w lidze, przechodzą do finału ligi. Finał jak co roku odbędzie się w Wojewódzkie Święto Truskawki. 

6. KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE

a) Na koniec sezonu wyłoniony zostanie:

- Najlepszy bramkarz

- Najlepszy Strzelec

 

7. PUCHAR WÓJTA GMINY BUCZEK

a) Do fazy finałowej po zakończeniu fazy grupowej kwalifikują się: pierwsze 4 drużyn z Ligi.

b) Mecze pomiędzy tymi drużynami zostaną rozegrane systemem każdy z każdym:

c) Puchar Ligii przechodzi na własność.                                                     

8. DRUŻYNY I ZAWODNICY

a) Każda drużyna musi posiadać kapitana oraz kierownika drużyny odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny. 

b) Drużyna może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 12 zawodników.

d) Drużyna na boisku występuje w składzie: 6 zawodników w polu oraz bramkarz. 

e) Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jego tożsamość. W spornych sytuacjach musi on być do wglądu przez Sędziego lub Organizatora rozgrywek przed lub po meczu. W sytuacji, gdy zawodnik odmówi okazania lub nie posiada wymaganego dokumentu, nie zostanie on dopuszczony do gry, a mecz z udziałem tego zawodnika może zostać zweryfikowany jako walkower. 

f) Po zakończeniu meczu Kapitan zespołu ma obowiązek zgłosić się do Sędziego lub Organizatora rozgrywek, celem sprawdzenia zgodność wyniku oraz prawidłowo wpisanych strzelców bramek i kar indywidualnych dla swojej drużyny. Reklamacje co do wyniku oraz strzelców, zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

9. DOPISYWANIE ZAWODNIKÓW i OKIENKA TRANSFEROWE

a) Jeżeli na liście zgłoszeń wpisanych jest mniej niż 12 zawodników, to do 6 kolejki włącznie można dopisać kolejnych – uzupełniając skład drużyny do 12 zawodników.

b) W trakcie trwania sezonu zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie. 

c) Organizator zachowuje sobie jednak prawo do rozpatrywania indywidualnych próśb i wniosków o przejście do innego zespołu (np. w sytuacji wycofania się jego dotychczasowej drużyny z rozgrywek).  

10. MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ

a) Mecze rozgrywane będą na Orlikach w Czestkowie i w Buczku. 

b) Wszystkie terminy są obligatoryjne i nie podlegają zmianom na prośby drużyn. 

c) Mecze Orlikowej Ligi mogą być rozgrywane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i wieczornych.

d) Szczegółowy terminarz dostępny będzie na stronie: www.liga-orlik-buczek.futbolowo.pl

11. SĘDZIA

a) Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

b) Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. 

 12. OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORÓW

OBOWIĄZKI: 

a) Prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk rozgrywek ligowych

b) Opracowanie terminarza rozgrywek

c) Weryfikacja wyników spotkań

d) Rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez poszczególne zespoły

e) Zapewnienie obsady sędziowskiej na poszczególne spotkania

 g) Zapewnienie szatni wraz łazienkami;

 h) Zapewnienie w razie potrzeb znaczników z numerami.

 PRAWA: 

a) Organizator oraz Sędzia mają prawo do sprawdzania i weryfikowania tożsamości zawodników przed oraz po meczu.

b) Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika lub drużynę, który/a w stosunku do Organizatora, sędziego, innych zawodników oraz kibiców zachowuje się w wybitnie niesportowy sposób oraz w jakikolwiek inny sposób utrudnia przeprowadzenie rozgrywek. 

c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kierowników drużyn oraz kapitanów drużyn.

 13. KARY FINANSOWE

 Walkower.

a)    Za nieuzasadnione nieprzybycie na mecz oraz niepowiadomienie Organizatora i sędziego, na drużynę zostanie nałożona kara w wysokości 30 zł, pobrana z kaucji. Trzeci walkower tej samej drużyny skutkuje usunięciem drużyny z rozgrywek.

Zniszczenie lub zgubienie sprzętu (lejbiki / piłki) 

c)  drużyna, który/a zniszczy lub zgubi sprzęt należący do Organizatora zostanie ukarana pobraniem z kaucji odpowiednich kwot/ : 15 zł – zniszczony lub zgubiony znacznik z nr, 50 zł – zniszczona lub zgubiona piłka.

14. PROTESTY

a) Kierownicy oraz Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów,  dotyczących przebiegu danego meczu, gry zawodników nieuprawnionych.

b) Protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 15 minut po zakończeniu danego spotkania.

b) Protesty przyjmuje organizator.

 15. NAGRODY

a) Na zakończenie sezonu nagrody rzeczowe otrzymają zespoły, które zajęły miejsca od 1 do 4. 

b) Dyplomy otrzymają wszystkie zespoły, które zgłoszą Organizatorowi chęć ich posiadania. 

c) Najlepsze trzy zespoły otrzymają dodatkowo puchary. 

d) Dyplomy i statuetki otrzymają również „Król strzelców”, „Najlepszy bramkarz”, oraz  są przewidziane nagrody ,,niespodzianki” finansowane z kar pieniężnych.

 16. OPRAWA MEDIALNA

Aktualne wyniki, tabele, statystyki, zdjęcia drużyn i komentarze dostępne będą na  naszej stronie internetowej: www.liga-orlik-buczek.futbolowo.pl

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiektach „Orlik” przez uczestników Ligi.

 

b)   Uczestnicy podpisując deklarację udziału w Lidzę Orlikowej, biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach Ligi Orlikowej.

c)    Przed zgłoszeniem się do ligi Proszę z niniejszym regulaminem szczegółowo się zapoznać, a kierownicy chętnych drużyn do wzięcia udziału w lidze, zostaną zobowiązani, na odprawie technicznej w wyznaczonym terminie, do podpisania tego regulaminu, w celu akceptacji.

 

 

 

      Organizator

                                                         

                                                       Piotr Niciak

 

 

 

P R Z E P I S Y  G R Y 

Ligi Orlikowej o Puchar Wójta Gminy Buczek

Edycja – 2014r.

1. BOISKO

a) Orliki w Czestkowie i Buczku (pole gry 30m x 62m)

b) Bramki o wymiarach 2m x 4m;

c) Pole karne w którym bramkarz może łapać piłkę wynosi: 5m x 7m;

d) Punkt karny wyznaczony jest w odległości 9m od środka linii bramkowej, w równej odległości od obu słupków bramkowych;

e) Na obiekcie znajdują się ubikacje, szatnie i natryski;

f) W godzinach wieczornych mecze będą rozgrywane przy sztucznym oświetleniu;

2. CZAS GRY

a) 2 x 20 min (bez zatrzymywania czasu);

b) Po zakończeniu pierwszej połowy i zmianie stron, drużyny natychmiast przystępują do gry;

c) Zatrzymanie czasu gry następuje wyłącznie w sytuacji urazu zawodnika lub wybicia piłki poza boisko;

3. LICZBA ZAWODNIKÓW

a) Lista zgłoszeń może zawierać maksymalnie 12 zawodników;

b) W grze uczestniczy 6 zawodników w polu + bramkarz;

c) W przypadku, gdy na boisku zostanie mniej niż 5 graczy, sędzia przerywa mecz.

4. UBIÓR ZAWODNIKÓW

a) Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach powinni występować w jednolitych koszulkach (znacznikach), bramkarz powinien odróżniać się ubiorem od pozostałych zawodników;

b) Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską. Jest on jedyną osobą na boisku, która ma prawo do pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią prowadzącym zawody jedynie podczas przerwy w grze;

c) Dopuszczalnym obuwiem są buty sportowe z płaską podeszwą, lub tzw. „śnieżynki”;

d) OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ GRANIA W „LANKACH” i WE WKRĘTACH METALOWYCH !

5. ZMIANY

a) Ilość zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne;

b) Gracze rezerwowi znajdują się za linią boczną na swojej połowie;

c) Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy może wejść jego zmiennik – tylko przy linii środkowej boiska;

6. ZDOBYCIE BRAMKI

a) Bezpośrednio z rozpoczęcia gry, można strzałem na bramkę zdobyć gola;

b) Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio;

7. KARY (napomnienia/wykluczenia)

a) Zawodnicy karani będą karami czasowymi;

b) Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min;

c) Ukarany piłkarz wraca na boisko, o ile jego zespół straci wcześniej bramkę;

d) Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki, karane będzie automatycznie pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w kolejnym pojedynku ligowym. Drużyna natomiast karana jest 5 min. karą czasową, która nie zostaje anulowana nawet w przypadku straty bramki. Po zakończeniu kary czasowej, na boisku może się natomiast pojawić inny zawodnik;

e) Gracz, który otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę, opuszcza plac gry a drużyna przez 5 min. gra w osłabieniu. Kara nie zostaje anulowana w przypadku straty bramki. Po jej upływie skład może uzupełnić inny zawodnik. Zawodnik ukarany jest również bezwzględnym zakazem gry w co najmniej 1 meczu;

f) W sytuacji, gdy żółtą kartką ukarany zostanie bramkarz, karę czasową może za niego odbyć inny zawodnik z pola. Gdy bramkarz otrzyma kartkę czerwoną, schodzi z boiska, a w bramce zastępuje go drugi bramkarz lub zawodnik z pola. Zespół karany jest karą 5 minut, która nie jest anulowana po stracie bramki;

h) Gdy następuje obustronne, jednoczesne wykluczenie z gry zawodnika jednej i drugiej drużyny, nałożona kara odbywa się do końca przez obu graczy, bez względu na fakt, że jeden z zespołów zdobywa lub traci bramkę;

i) Po otrzymaniu 4 żółtej kartki przez tego samego zawodnika - nie może on wystąpić w kolejnym meczu swojej drużyny;

j) Prowadzone będą statystyki żółtych i czerwonych kartek;

k) Żółtą lub czerwoną kartką za nie sportowe zachowanie lub obraźliwe komentarze w stosunku do zawodników drużyny przeciwnej lub sędziego, może być ukarany gracz, który w danym momencie nie znajduje się na boisku;

l) Sędzia karać będzie również kartkami za notoryczne, głośne wulgaryzmy na boisku;

8. GRA NIEDOZWOLONA I NIESPORTOWE ZACHOWANIE

a) Za wyjątkowo niesportowe zachowanie i jawne nieprzestrzeganie zasad fair play, przez cały zespół lub poszczególnych graczy (np. odmowa podania przez zawodnika nazwiska po otrzymaniu kartki lub wtargnięcia na boisko zawodników / kibiców), sędzia udziela stosownych kar i może przerwać mecz;

b) Obowiązuje bezwzględny zakaz gry wślizgiem;

c) Każdy wślizg w kontakcie z przeciwnikiem traktowany jest jako faul i dyktowany jest za niego rzut wolny oraz w kara indywidualna – wg. uznania sędziego. W sytuacji, gdy ma on miejsce w obrębie pola karnego, sędzia dyktuje rzut karny;

9. RZUTY WOLNE

a) W zależności od przewinienia mogą być pośrednie lub bezpośrednie.

b) Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość 5 metrów. Jest on wtedy wykonywany, wyłącznie na gwizdek sędziego prowadzącego zawody;

10. PIŁKA POZA BOISKIEM

a) Jeżeli piłka po uderzeniu przez zawodnika opuści plac gry, zobowiązany on jest (lub inny gracz jego drużyny) dostarczyć ją sędziemu prowadzącemu zawody;

a) Wymiana piłki podczas zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego;

b) W sytuacji gdy zespół, który wybił piłkę i nie dostarczył jej sędziemu, po zakończonym meczu obciążony zostaje jej kosztami;

11. WZNOWIENIE GRY PO OPUSZCZENIU BOISKA PRZEZ PIŁKĘ

a) Rzuty z autu wykonujemy nogą z linii bocznej lub z poza niej;

b) Piłka powinna stać nieruchomo;

c) Złe wykonanie rzutu z autu skutkuje przyznaniem piłki drużynie przeciwnej;

d) Rzut od bramki wykonujemy z pola karnego noga lub ręką;

e) Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry, rzutów wolnych, autów oraz rzutów rożnych wynosi 5m.

12. PUNKTACJA

a) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt.

b) Za remis obie drużyny otrzymują 1 pkt.

c) Za przegraną drużyna otrzymuje 0 pkt.

d) Walkower karany jest przyznaniem 3 pkt. drużynie przeciwnej oraz wynikiem 3:0.

e) W statystykach nie ma bramek samobójczych;

f) O końcowej klasyfikacji decydują kolejno:

liczba punktów, bezpośredni pojedynek, bilans bramek strzelonych do straconych,

13. SĘDZIA

a) Decyzje sędziego w czasie meczu są niepodważalne;

b) Sędzia przekazuje wszelkie spostrzeżenia i uwagi, na temat wydarzeń mających miejsce podczas meczów do Organizatora, który na ich podstawie podejmuje rozstrzygające decyzje;

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Nie obowiązuje przepis o spalonym;

b) Pozostałe przepisy jak w przepisach gry w piłkę nożną;

c) Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły, nie zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie;

d) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przepisach po wcześniejszym powiadomieniu wszystkich kierowników oraz kapitanów drużyn.

 

 

LISTA ZAWODNIKÓW zgłoszonych do

ORLIKOWEJ LIGI Buczek o Puchar Wójta Gminy Buczek – Buczek 2014

Nazwa drużyny:        

 

 

 

       
   
     
 

 

L.P.

Imię i nazwisko

PESEL

Miejsce zamieszkania

Podpis

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

Zespół oświadcza, że jego zawodnicy są zdolni pod względem psychofizycznym do gry w piłkę  nożną. Zawodnicy grają na własną odpowiedzialność i bezroszczeniowo.

 

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

osoby odpowiedzialnej za drużynę

Numer telefonu

1.

 

 

     

Dodatkowy formularz do wypełnienia dla zawodników niepełnoletnich

Orlikowej Ligi Buczek- 2014

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Miejsce zamieszkania

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

·          Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Orlikowej Ligi Buczek- 2014. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w zgłoszeniu przez organizatora Ligi, używanych do celów związanych z Orlikowej Ligi Buczek- 2014. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w Orlikowej Lidze.

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

Zegar

Reklama

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Patryk
status Gadu-Gadu

Zczuba.tv